ENDE

»«
Sprawdź nasze promocje dla rowerzystów i posiadaczy Karty Klienta.
Kubek Bike Café

O Bike Café

W czerwcu 2012r. na ulice Poznania wyjechała pierwsza
w Polsce mobilna rowerowa kawiarnia Bike Café.

Kawowa Polska

Gdzie nas znaleźć?

Sprawdź, w którym miejscu i w jakich godzinach
stoi rower Bike Café i wpadnij do nas na kawę!

Dane kontaktowe

 

Bike Café

  • +48 505 626 622
  • biuro@bikecafe.pl

EVENTY

  • +48 517 713 358
  • event@bikecafe.pl 

Visit our international website
www.bikecafeglobal.com

1.       Administratorem danych jest: Bike Café Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 Czerwca 1956 roku 223/229, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 508906, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 779-24-28-686, o nr. REGON 302601770; kontakt: karolina.biesiada@bikecafe.pl; 505 626 622

2.       Jeżeli jesteś konsumentem (nie składasz zapytania w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą i nie działasz jako przedstawiciel podmiotu gospodarczego) Twoje dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby prowadzenia korespondencji o charakterze informacyjnym, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące naszej działalności. Prowadzenie korespondencji zmierzającej do nabycia dóbr lub usług przez konsumenta jest możliwe dopiero po udzieleniu stosownych zgód  według formularza który udostępniamy drogą elektroniczną bezpośrednio do adresata.

3.       Dane udostępnione w celu prowadzenia z nami korespondencji są przez nas zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą adekwatnych środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dane te są usuwane w terminie 1 roku od zakończenia wątku, łącznie z korespondencją, chyba że zachowanie wątku jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń administratora – w takim wypadku zapis konwersacji wraz z danymi zostaje zachowany do dnia wydania prawomocnego wyroku zasądzającego bądź oddalającego roszczenie lub do chwili jego wygaśnięcia.

4.       Twoje dane udostępnione w formularzu kontaktowym nie są przekazywane podmiotom trzecim i nie są przekazywane w żaden inny sposób.

5.       Możesz w każdej chwili zażądać aby Twoje dane zostały przez nas usunięte. Nie uchybia to jednak prawu do zachowania korespondencji w sytuacji szczególnej, określonej w punkcie 3 powyżej. Żądanie usunięcia danych wiąże się z usunięciem wiadomości i uniemożliwi kontynuację wątku.

6.       Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej wymaga Twojej uprzedniej zgody. Warunkiem wyrażenia zgody jest uzyskanie przez Ciebie pełnej informacji o celach sposobach oraz czasie przetwarzania danych.

7.       Informacje Ogólne:

a)       Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

b)      Masz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych oraz do otrzymania od administratora kopii Twoich danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem zachowania praw i wolności osób trzecich.

c)       Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Gdy dane są niekompletne masz prawo do ich uzupełnienia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

d)      Masz prawo żądania usunięcia danych gdy wygaśnie podstawa ich przetwarzania lub poweźmiesz wiadomość o tym że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

e)      Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas potrzebny do ustalenia czy Twoje dane są prawidłowe – w wypadku zakwestionowania ich prawdziwości; na czas rozpatrywania sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas w którym administrator nie potrzebuje danych ale są mi potrzebne do dochodzenia moich roszczeń, a także gdy powezmę wiadomość o niezgodności przetwarzania z prawem ale zamiast usunięcia danych wolę aby ograniczono przetwarzanie.

f)        Gdy podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej, masz prawo wnieść sprzeciw wobec operacji przetwarzania, gdy stwierdzisz że Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności mają charakter nadrzędny wobec tych interesów administratora lub osoby trzeciej.

g)       Gdy dla przetwarzania danych niezbędna jest Twoja zgoda lub jest ono niezbędne do wykonania umowy której jesteś stroną, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, to masz prawo żądać aby zapis Twoich danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego został Tobie przekazany w celu przesłania innemu administratorowi lub przesłany bezpośrednio do innego administratora, chyba że powyższe wpłynęłoby niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

h)      Jeżeli Twoje prawa zostaną naruszone to przysługuje Tobie prawo skargi do właściwego organu nadzoru którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

i)        Cele i czas przetwarzania danych – muszą być określone w pouczeniu szczegółowym lub w treści udzielanej przez Ciebie zgody.

 

Bike Cafe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Poznań
ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229, 61-485, Poznań
KRS: 0000508906
NIP: 7792418686
REGON: 302601770

Podmiot wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, Grochowe Łąki 6, 61-752, Poznań
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Formularz

  • Captcha
FacebookVimeoTwitter